Mes turime 102 svečius online

Apsilankymų šiandien:91
Apsilankymų vakar:1362
Apsilankymų šį mėn.:8967
Apsilankymų iš viso:1566623

PRIVČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS

2018 m. kovo 24 d., šeštadienis Nr.22 (1746)

Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus pagrindinės veiklos kryptys 2018 metams yra ugdymo kirtimųkontrolė. Todėl norime pateikti informacijąprivačiųmiškųsavininkams apie ugdomuosius kirtimus.

Ugdomieji miško kirtimai - tai tikslingas periodinis dalies medžių ar krūmų iškirtimas nebrandžiame miške, kuriame juos palikti ilgiau yra netikslinga nei ūkiniu, nei biologiniu požiūriu. Paliktiems medžiams kuriamos palankios sąlygos formuotis lajoms ir didėti prieaugiui. Ugdymo kirtimų principas labai paprastas: reikia iškirsti medžius, trukdančius augti ir vystytis geriausiems ir naudingiausiems medyno medžiams. Prie kirstinų medžių priskiriami išdžiūvę, džiūstantys, sausaviršūniai, ligoti, per daug šakoti, bei nepageidautinų rūšių. Paliekame augti geriausius medžius, turinčius lygius, tiesius, greitai nuo šakų nusivalančius stiebus, gana gerai išsivysčiusią  lają, taip pat pagalbinius medžius , padedančius augti geriausiems medžiams.

Pagrindiniai ugdomųjų miško kirtimų tikslai yra:

1.formuoti tikslinę medynų rūšių sudėtį, reguliuoti jų struktūrą ir tankį;

2.didinti medynų produktyvumą;

3.gerinti medienos sortimentinę struktūrą ir prekingumą;

4. didinti medynų atsparumą vėjavartoms, vėjalaužoms, sniegalaužoms, sniegavartoms ir kitiems nepalankiems aplinkos veiksniams;

5. naudoti medieną, kuri medyne supūtų jam natūraliai retėjant;

6. stiprinti miškų estetines, rekreacines ir kitas naudingas funkcijas;

7. sudaryti optimalias sąlygas saugomoms ekosistemoms ir objektams išlikti, palaikyti esamą arba atkurti miškų biologinę įvairovę II A miškų grupės miškuose;

8. miško medžių genetiniuose draustiniuose, genetiniuose ir sėkliniuose medynuose išsaugoti optimalų tikslinių medžių rūšių tankį ir užtikrinti medyno tvarumą jo formavimosi metu, iškertant tikslines medžių rūšis stelbiančius medžius.

Kintant medyno amžiui, keičiasi ir ugdomųjų kirtimų tikslai bei jiems keliami reikalavimai. Priklausomai nuo medyno amžiaus ir ūkinių tikslų Lietuvoje šiuo metu mško ugdymo kirtimai skirstomi į tris rūšis: jaunuolynų ugdymo, retinimus ir einamuosius kirtimus.

Jaunuolynų ugdymo kirtimai minkštųjų lapuočių medynuose pradedami nuo šeštųjų jų augimo metų, o spygliuočių ir kietųjų lapuočių – nuo aštuntųjų ir vykdomi iki jaunuolynas pasiekia 20 metų amžių. Pagrindinis šių kirtimų tikslas yra formuoti medynų rūšinę sudėtį, kad medyne būtų kuo daugiau pagrindinių (pageidaujamų) rūšių medžių. Jų metu šalinami nepageidaujamų rūšių, stelbiantys pagrindines rūšis medžiai bei krūmai ir sudaromos optimalios sąlygos augti pagrindinėms medžiųrūšims. Jaunuolynųugdymas –tai vienas išsvarbiausiųmedynųugdymo etapų, nes nuo jo priklauso medyno rūšinė sudėtis, o tuo pačiu būsima vertė. Laiku neatlikus ugdymo kirtimų, norimo miško nebus – pasodinti medeliai greičiausiai sunyks, o juos nustelbs nepageidaujami menkaverčiai medžiai ar krūmai. Retinimai vykdomi 21-40 metų amžiaus spygliuočių ir kietųjų lapuočių medynuose arba 21-30 metų amžiaus minkštųjų lapuočių medynuose. Retinimų tikslas – reguliuoti medžių tarpusavio santykius, užtikrinti optimalias sąlygas geriausiems medžiams, tęsti medyno rūšinės sudėties formavimą. Todėl retinimais pirmiausiai pašalinami visi likę po jaunuolynų ugdymo nepageidaujamų rūšių medžiai, jei jie trukdo augti pagrindinių rūšių medžiams, o taip pat visi netinkamos formos, mažai gyvybingi, ligoti ir pažeisti medžiai. Einamieji kirtimai tai paskutinioji ugdomųjų miško kirtimų fazė. Šių kirtimų pagrindinis tikslas yra skatinti geriausių medžių tūrio prieaugį, siekiant sukaupti kuo daugiau ir kuo geresnės medienos. Spygliuočių ir kietųjų lapuočių medynuose einamieji kirtimai pradedami nuo 41 metų, o minkštųjų lapuočių nuo 31 metų amžiaus. Ugdomieji miško kirtimai ąžuolynuose ir uosynuose baigiami likus 20 metų, kitų medžių rūšių medynuose –10 metų iki nurodyto minimalaus pagrindinių miško kirtimų amžiaus IVA grupės miškuose.

Ugdomųjų miško kirtimų intensyvumas konkrečiame miško sklype priklauso nuo daugelio sąlygų: medyno rūšinės sudėties, amžiaus, jo tankumo ar skalsumo, pagrindinių medžių rūšių stelbimo laipsnio, augavietės sąlygų ir kt. Teisingas kirtimo intensyvumo parinkimas kartu su teisingu kirstinų medžių atrinkimu yra svarbiausi dalykai, lemiantys ugdymo kirtimų kokybę.

Miško kirtimų taisyklėse yra nustatyti konkretūs ugdomųjų miško kirtimų laiko apribojimai, kurių privalu laikytis. IVA grupės miškuose jaunuolynų ugdymo kirtimai, medienos ištraukimas draudžiami nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d., retinimai ir einamieji kirtimai, medienos ištraukimas draudžiamas nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 d. II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, ir IV miškų grupės miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose, ugdomieji miško kirtimai ir medienos ištraukimas draužiami nuo kovo 15 d. iki rugpūčio 1 d., jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatyta kitaip.

Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus

Vilniaus teritorinis poskyris