Mes turime 69 svečius online

Apsilankymų šiandien:225
Apsilankymų vakar:905
Apsilankymų šį mėn.:10006
Apsilankymų iš viso:1567662

Akademiko vardas – Cirkliškio auklėtiniui Vytautui Ruzgui

2016 m. liepos 2 d., šeštadienis, Nr.48 (1581)

Agronomas, Lietuvos selekcininkas, agrarinių mokslų daktaras, docentas, buvęs Cirkliškio žemės ūkio technikumo (dabar Švenčionių profesinio rengimo centro) auklėtinis, pelnęs tarptautinį pripažinimą, iškilus mūsų kraštietis Vytautas Ruzgas šių metų balandžio mėn. buvo išrinktas Lietuvos Mokslų Akademijos (LMA) tikruoju nariu.

 

Uolus moksleivis ir darbuotojas

Vytautas Ruzgas gimė 1951 m. sausio 1 d. Adutiškyje. 1965-1969 m. mokėsi tuometiniame Cirkliškio žemės ūkio technikume agronomijos skyriuje. Dar besimokydamas ėjo Švenčionių rajono Žeimenos tarybinio ūkio skyriaus valdytojo pareigas (gamybinės praktikos metu). 1971 m. įstojo į Lietuvos Žemės ūkio akademijos (dabar Aleksandro Stulginskio žemės ūkio universiteto) agronomijos skyrių. Lygiagrečiai dirbo laborantu-dailininku. Gerai mokėsi –dvi kadencijas gavo vardinę stipendiją. 1976 m. baigė Žemės ūkio akademiją su pagyrimu.

Po privalomosios tarnybos tuometinėje armijoje pradėjo dirbti Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto (LŽMTI) žolių ūkio skyriaus jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. Vėliau įstojo į LŽMTI aspirantūrą, kurią sėkmingai baigė, apgindamas disertaciją mokslų kandidato laipsniui (dabar daktaro) gauti. 1990 m. patvirtintas to paties instituto selekcijos ir sėklininkystės skyriaus vedėju. 1996 m. paskiriamas to paties instituto direktoriaus pavaduotoju selekcijai, Respublikos augalų selekcijos centro vadovu. 2011 m. balandžio mėn. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto direktorius, vyriausias mokslo darbuotojas, nuo 2016 m. sausio mėn. pasibaigus kadencijai - vyriausias mokslo darbuotojas. Greta tiesioginio mokslinio ir administracinio darbo jis dėsto Aleksandro Stulginskio žemės ūkio universitete augalų selekciją, sėklininkystę, ES sėklininkystės sistemas. 2005m. jam suteiktas docento vardas.

 

Mokslinė veikla

Įspūdingai atrodo mūsų kraštiečio profesinio tobulėjimo kelias. Šiandien nelengva išvardinti valstybes, kur buvo lankytasi, skaityti pranešimai, domėtasi selekcijos pasiekimais ir patirtimi kuriant naujas javų veisles, dalyvaujant seminariniuose užsiėmimuose bei kursuose, tarptautiniuose projektuose supažindinant užsienio mokslininkus su selekcijos pasiekimais Lietuvoje.

Vytautas Ruzgas yra kelių tarptautinių mokslinių konferencijų aktyvus dalyvis. Su Lietuvos selekcininkų ir savo darbais supažindina pasaulio mokslinę visuomenę, darydamas pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose Kinijoje, Argentinoje, Ispanijoje ir kitur. Įvairiomis kalbomis paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių bei populiarių straipsnių aktualiais žemės ūkio klausimais, aktyviai dalyvauja žemdirbių bei žemės ūkio konsultantų mokymuose. Dirbo septyniuose tarptautiniuose projektuose, 23 mokslinių tiriamųjų darbų programų vadovu ir vykdytoju. Yra žurnalo „Žemdirbystė – Agri culture“ redakcinės kolegijos narys.

O štai ir konkretūs įtempto darbo ir ieškojimų rezultatai – sukurtos naujos žieminių kviečių ir rugių veislės: „Ada“, „Alma DS“, „Milda DS“, „Tauras DS“, „Seda“, „Lina“, „Joniai“. Minėtos veislės įtrauktos į tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą. Žieminių kviečių veislė „Ada“ įrašyta į Estijos augalų veislių sąrašą ir yra viena iš populiariausių kviečių veislių mūsų kaimyninėje šalyje. Jo sukurtos kviečių veislės plačiai auginamos Lietuvoje, pelniusios tarptautinį pripažinimą – jau spėjo užkariauti kaimyninių šalių – Estijos, Latvijos – rinkas.

 

Naujos kviečių veislės

„Mūsų Respublikoje labai trūko aukščiausios kokybės kviečių, todėl jiems buvo skirtas selekcininkų dėmesys. Vytauto Ruzgo teigimu, tarybiniais laikais buvo didžiausia problema surinkti geriausias pasaulio augalų veisles. Šią problemą likviduoti padėjo viena iš pirmųjų jo stažuočių JAV Oregono, Aidaho bei Kanzaso universitetuose. Amerikiečių dėka mūsų selekcininkai išėjo į tarptautinius tyrimus, kuriuos vykdo viso pasaulio selekcininkai“, - samprotauja Vytautas Ruzgas. Atsižvelgiant į perdirbamosios pramonės reikalavimus, buvo paruošta programa - sukurti žieminių kviečių veisles, skirtingas pagal brandą ir pagal grūdų kokybės svarbiausius rodiklius. Šiuos uždavinius įgyvendinti šalies mastu ėmėsi selekcinio darbo entuziastas Vytautas Ruzgas, kuris buvo darbų vadovas ir vykdytojas.

Kai grūdų perdirbimo įmonė „Malsena“ pradėjo planuoti krakmolo perdirbimo iš kviečių liniją, Vytautas Ruzgas inicijavo selekcijos programą, kad galima būtų sukurti specialias kviečių veisles, tinkamas kokybiško krakmolo gamybai. Besiruošdamas rimtam selekcijos darbui, pats V. Ruzgas metus praleido užsienyje, stažuotėse. Juk reikėjo mokytis žieminių kviečių selekcijos modernių metodų. Tam, kad galima būtų vystyti selekciją, reikia turėti labai didelį genų banką – visas įmanomas pasaulio veisles bei linijas.

Išvedant naujas veisles, reikia žinoti modernius selekcijos metodus, patikrinti praktikoje biologines savybes. Jeigu selekcininkas nori pamatyti savo darbo rezultatus ir įsitikinti, kad ta veislė gera, turi laukti 12 ir daugiau metų. „Šiandien mes jau pavijome pasaulio selekcijos traukinį“, - su neslepiamu pasididžiavimu teigia Vytautas Ruzgas. „Pusė žieminių kviečių Estijoje taip pat lietuviški – tai mūsų senos draugystės rezultatas, – džiaugiasi augalų selekcijos centro vadovas. – Selekcininkų darbas glaudžiai surištas ir su fiziniu darbu. Kasmet per selekcijos laukus nueiname tiek, kiek būtų nuo Dotnuvos iki Talino.“

 

Darbo įvertinimas

2007 m. Lietuvos Vyriausybės Ministro Pirmininko padėkos raštas.

2008 m. suteiktas „Gyvybės medžio“ apdovanojimas už mokslo ir verslo bendradarbiavimą (apdovanojimo steigėjai: LR Sveikatos apsaugos ministerija, Mokslų akademija, Pramonininkų konfederacija).

2011 m. Lietuvos žemės ūkio ministro, Lietuvos švietimo ir mokslo ministro padėkos raštai.

2011 m. Lietuvos mokslo nacionalinė premija biomedicinos mokslų srityje už taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbų ciklą „Žieminių kviečių veislių kūrimas 1996 - 2009“ (kartu su bendraautoriais).

2014 m. apdovanotas Baltijos asamblėjos medaliu už trijų Baltijos tautų vienybės rėmimą ir bendradarbiavimą.

Tai toli gražu ne visi čia išvardinti apdovanojimai.

 

Mokslinis pripažinimas

Vytautas Ruzgas yra 4 monografijų ir specializuotų žinynų autorius ir bendraautorius, sukurta 17 kviečių ir dvi rugių veislės. Parengta 19 rekomendacijų žemės ūkio plėtrai, 19 įstatymų projektų ir kitų normatyvinių dokumentų. Paruošti 2 mokslų daktarai, yra daugiau kaip 30 disertacijų oponentas, gynimo tarybos narys. Vytauto Ruzgo mokslinės veiklos kryptys: žieminių kviečių grūdų kokybės, atsparumo abiotiniams ir biotiniams stresams tyrimai, daugiamečių žolių tyrimai.

 

Afganistano žemėje – su taikos misija

Vytautas Ruzgas kaip pagrindinis konsultantas lankėsi Afganistane Goro provincijoje. Tai buvo pirmasis vizitas pagal Užsienio reikalų ir Žemės ūkio ministerijų projektą „Pagalba Afganistano respublikos Goro provincijos gyventojams ugdant jų gebėjimus didinti žemės ūkio produktyvumą“.

Buvo įdomu išgirsti Vytauto Ruzgo įspūdžius apie viešnagę Afganistane: „Važiuojame lydimi dviejų šarvuočių su dvejomis šarvuotomis Toyotomis. Vykstame su šalmais ir liemenėmis, kurias galime nusiimti tik atvykus į uždaras patalpas. Atvykus į paskirtą vietą, lydintys kariai įvertina situaciją ir tik tada leidžia išlipti iš mašinų. Vienas iš tikslų į Goro provinciją – paimti dirvožemio bandinius ir nustatyti jo kokybę. Tyrimai buvo atliekami Lietuvoje. Tam surengėme ekspediciją į laukus. Keliavome lydimi karių palydovų. Priekyje ir gale šarvuočiai su paruoštais kulkosvaidžiais, du džipai, būrys karių. Nežiūrint profesinio karių ramumo, vis tik jautėsi, kad gyveni teroristinio karo apsuptyje. Tą primena griežta kontrolės sistema, visada parengtos slėptuvės. Naktimis neuždegamos išorinės šviesos.

Vietiniai afganai mums buvo palankūs. Afganams atvira ir lietuvių karių ligoninė, kur dirbo lietuvių karo ir civiliai gydytojai. Minėtoje ligoninėje matėme nemažai vietinių gyventojų. Beje, į ligoninę, kaip ir kitur moterys eina tik su vyrų palyda. Pastebėjome, kad afganai nenori kariauti, jie nori dirbti, sėti, arti, kurti verslą. Tai mus gerai nuteikė. Jie augina javus, truputį žolių, turi šiek tiek karvių, iš kurių melžia per dieną po 2-3 litrus pieno. Pagrindinis gyvulys Goro provincijoje - avis.

Šio vizito metu padarėme išvadą, jog Goro provincijoje derlių galima ženkliai padidinti. Pirmiausia jiems reikėtų įdiegti sėklininkystės sistemą ir augalų veislių tyrimą. Antra problema – piktžolės, kurios nustelbia kultūrinių augalų derlių ir sunaudoja nemažai vandens. Trečia – reikėtų pradėti naudoti modernią žemės ūkio techniką.“

Vytautas Ruzgas Afganistane apsilankė keturis kartus, įvairiais klausimais konsultavo vietos žemdirbius, pravedė mokymus, ruošė rekomendacijas.

 

Pomėgiai

Paklaustas, iš kur semiasi energijos naujiems darbams ir nuo jų pabėga atsipūsti, V. Ruzgas net nedvejodamas atsako, jog dirbant administracinį darbą labiausiai gelbsti laukas. „Išėjus į jį išgaruoja visos įtampos, viskas pasimiršta – tikra atgaiva. „Laukas tarsi daktaras“, - atvirai prisipažįsta selekcijos centro vadovas.

Kitas malonumą teikiantis užsiėmimas – knygų skaitymas. Šį pomėgį visokeriopai skatina žmona Birutė – Kėdainių M.Daukšos viešosios bibliotekos direktorė. Vytauto Ruzgo kabinetą puošia jo paties tapytas paveikslas. „Besimokydamas tuometinėje Žemės ūkio akademijoje vakarais dirbau dailininku. Taip užsidirbdavau pragyvenimui. Kabinete pakabinau būtent tą paveikslą, kuris man artimiausias savo turiniu ir filosofija, tai paveikslas „Vartai į ateitį“. Paveikslas tarsi sako, kad žmogus turi turėti trokštamą siekį, turi matyti toliau horizonto. Nors jo niekada nepasieksi ir iki jo nenueisi, bet jis liks prieš tave“, - aiškina paveikslo mintį jo autorius, pridurdamas, jog yra nutapęs apie 50 darbų, kurie šiuo metu sudėti namuose ar iškeliavo pas draugus ir pažįstamus.

Ruzgų sūnus Renaldas baigė Aleksandro Stulginskio Žemės ūkio ir Kauno technologijos universitetus. Dirba Valstybinėje augalininkystės tarnyboje.

Šiandien nuoširdžiai sveikiname mūsų iškilų kraštietį, hab. mokslų daktarą, docentą Vytautą Ruzgą, sėkmingai besidarbuojantį žemės ūkio mokslų dirvonuose, kuriantį naujas kviečių veisles mūsų kasdieniam ir šventiniam stalui, išplaukusiam į tarptautinius pripažinimo vandenis, išrinktam LMA tikruoju nariu, t.y. tapusiam akademiku, sulaukusiam prasmingo didelių darbų pelnyto įvertinimo.

Parengė Bronius LAZARAITIS